خدمات | شاخص بازده شرکت

شاخص بازده شرکت

این سرویس بازده هر سهم، صنعت و یا بازار مربوطه را در مقایسه با مرجع زمانی دلخواه (روز قبل، هفته، ماه یا سال گذشته) را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری