خدمات | یادداشت‌های توضیحی همراه

یادداشت‌های توضیحی همراه

این سرویس امکان دسترسی به یادداشت‌های توضیحی شرکت‌های بورس را در بازه‌های زمانی دلخواه در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

مستند فنی
image

با فینوتک در ارتباط باشید

فینوتک ارزش همکاری و همراهی را می‌داند. به‌دور از هرگونه انحصارطلبی، در پی همکاری با فعالان بازارهای مختلف هستیم.

فرم درخواست سرویس فرم همکاری